Dec 2014

raw

natalie@elite 104

natalie@elite 268

natalie@elite 475

raw

photographer: Anthony Friend
hair: Takayuki Shibata

Wonderland

81

82

83

Wonderland magazine Nov/Dec

Public Access T.V.
photographer: Nick Sethi
hair&grooming: Takayuki Shibata