raw

natalie@elite 104

natalie@elite 268

natalie@elite 475

raw

photographer: Anthony Friend
hair: Takayuki Shibata